Słownik pojęć

ADR (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD)

Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, zwyczajowo według tych zasad określany jest ładunek niebezpieczny w transporcie drogowym.

HS CODE (kod celny)

HS (Harmonized System) znany jest jako System Zharmonizowany. Wprowadzony został przez Światową Organizację Celną w 1988 roku. HS Code służy do określenia stawek cła i podatku VAT oraz ograniczeń nakładanych na poszczególne grupy towarów. HS Code oraz stawki cła oraz VATu są dostępne dla importerów oraz eksporterów pod https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/

BAF (BUNKER ADJUSTMENT FACTOR)

To dodatek odzwierciedlający zmiany cen paliwa na rynkach światowych. Inna nazwa skrótu BAF to BUC (Bunker Contribution). Zazwyczaj stosowany w transporcie pełnokontenerowym FCL.

CAF (CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR)

To dodatek, który częściowo pokrywa koszty jakie ponosi armator w związku z rozliczaniem się w różnych walutach z podwykonawcami, klientami i innymi podmiotami na rynku transportowym. Zazwyczaj stosowany w transporcie pełnokontenerowym FCL.

CBM (ANG. CUBIC METER)

Metr sześcienny.

CDD (CARGO DATA DECLARATION)

Dodatek, który występuje również jako ENS (Entry Summary Declaration), dotyczy ładunków importowanych do Unii Europejskiej. Odpowiednikiem tej opłaty w przypadku wymiany z USA jest opłata (AMS - Automated Manifest System), a w przypadku Kanady (ACI - Advance Commercial Information Definition).

CISF (China Import Service Fee)

Chiński dodatek importowy ustalany po stronie załadowcy, płatny w porcie wyładunku.

D/O FEE (DELIVERY ORDER)

Dodatek za zlecenie dostawy w Chinach (dokument pozwalający na wydanie ładunku w porcie), płatny w porcie wyładunku.

DGD (DANGEROUS GOODS DECLARATION)

Deklaracja załadowcy określająca specyfikę towaru niebezpiecznego (DG – Dangerous Goods) zwykle dostarczana spedytorowi z MSDS (Material Safety Data Sheet).

EBS (EMERGENCY BUNKER SURCHARGE)

Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa, każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport.

ETA (ESTIMATED TIME OF ARRIVAL)

Przewidywany czas wejścia statku do portu rozładunku.

ETD/ ETS (ESTIMATED TIME OF DEPARTURE / ESTIMATED TIME OF SALING)

Przewidywany czas wyjścia statku z portu załadunku.

GSC

General Service Charge - dodatek za rozformowanie drobnicy, płatny w porcie wyładunku.

IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION)

Jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.

IMDG (International Maritime Dangerous Goods)

Międzynarodowy kodeks morskich towarów niebezpiecznych, zawiera przepisy dotyczące bezpiecznego przewozu niebezpiecznych towarów drogą morską. Obejmuje on szeroki zakres produktów: materiały wybuchowe, toksyczne lub zakaźne substancje, łatwopalne substancje stałe lub płyny, substancje radioaktywne, substancje żrące, trujące gazy etc. Przepisy IMDG uwzględniają charakterystykę towarów niebezpiecznych oraz warunki zewnętrzne panujące podczas przemieszczania materiału niebezpiecznego takie jak temperatura, wilgotność czy ruchy statków na wodzie.

INCOTERMS (International Commercial Terms)

Międzynarodowe reguły handlu określające warunki sprzedaży. Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Najpopularniejszymi regułami handlowymi są FOB, FCA, EXW (w imporcie) oraz CIF, DAP (w eksporcie).

IPPC (MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA DOTYCZĄCA OCHRONY ROŚLIN)

Międzynarodowa organizacja zajmująca się zwalczaniem rozprzestrzeniania chorób roślin. Skrót IPPC stosowany jest na opakowaniach drewnianych jako logo przypominające kłos zboża wraz z informacją dotyczącą sposobu zabezpieczenia drewna: - DB (od ang. Debarked) drewno zostało poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej - MB (od ang. Methyl Bromide) drewno zostało odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu. - HT (od ang. Heat treatment) drewno użyte do budowy opakowania zostało wysuszone komorowo w wysokiej, ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas.

ISPS (INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CHARGE)

Opłata pobierana przez armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa (np. działania antyterrorystyczne).

KONOSAMENT BILL OF LADING (B/L)

List przewozowy stosowany w transporcie morskim. Jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie określonego towaru na statek w celu dostarczenia go do określonego portu, jednocześnie jest zobowiązaniem do wydania go uprawnionemu odbiorcy w porcie przeznaczenia. Konosament jest dowodem zawarcia umowy przewozu morskiego, jest również papierem wartoś­ciowym, ponieważ jest dokumentem reprezen­tującym towar. Konosament wystawia się w kilku ponumerowanych egzemplarzach, z których każdy jest oryginałem dokumentu. Oprócz tego sporządzane są także kopie, które nie upoważniają do dysponowania ładunkiem.

LCL Service charge

Dodatek kosztowy występujący w imporcie towarów drobnicowych (reguły handlowe CIF/CFR), płatny w porcie wyładunku.

ŁADUNEK DROBNICOWY (DROBNICA)

To wszelkiego rodzaju produkt przetworzony i wyrób gotowy przeznaczony do przewozu statkami, zazwyczaj w opakowaniach: kartonach, skrzyniach, belach, workach, niewielkich zbiornikach oraz na paletach. Ładunki drobnicowe z uwagi na małą objętość są składnikiem ładunków zbiorowych. Pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone przez spedytora w magazynie w porcie załadunku, a następnie wysyłane w kontenerze jako ładunek zbiorczy (konsola) do portu przeznaczenia, a finalnie do poszczególnych odbiorców.

MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dokumentem zawierającym opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna. Karta charakterystyki zawiera podstawowe dane fizykochemiczne substancji/mieszaniny, a jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach, metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją/mieszaniną chemiczną.

OBJĘTOŚĆ

Miara powstała w wyniku przemnożenia długości, szerokości oraz wysokości ładunku.

ODPRAWA CELNA

Koszt odprawy celnej importowej w porcie wyładunku (nie zawiera kosztów celnych VAT/cło oraz kosztów upoważnień niezbędnych do przeprowadzenia odprawy).

Opłata dokumentacyjna

Opłata związana z przygotowaniem odpowiedniej dla transportu morskiego dokumentacji, np. konosamenty.

PSS (PEAK SEASON SURCHARGE)

Okresowy dodatek sezonowy wprowadzany w momentach, gdy na danym rynku frachtowym popyt na fracht rośnie, a armatorzy nie mają możliwości podwyższenia podstawowych stawek frachtowych, ponieważ zostały one ustalone np. na cały kwartał.

THC (TERMINAL HANDLING CHARGE)

Opła­ty portowe/terminalowe/magazynowe, którymi port/terminal/magazyn obciąża spedytora za obsługę przesyłki (przeładunek, złożenie, rozformowanie kontenera etc.). THC naliczane jest zarówno dla przesyłek importowych i eksportowych, konwencjonalnych, jak i przesyłek kontenerowych (pełnokontenerowych i drobnicy kontenerowej).

TRANSPORT DROGOWY

Transport ładunku z magazynu w porcie wyładunku do miejsca wskazanego przez klienta/odbiorcę.

TT (TRANSIT TIME)

Czas transportu morskiego.

WAGA

Waga brutto ładunku (tj. waga wraz z opakowaniem).

Masz pytania? Skontatuj się z nami!